سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسلم خداویسی – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین شناسی
رضا موسوی حرمی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
اسدا… محبوبی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
علی چهرازی – شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

شناسایی پارامترهای مخزنی نقش بسیار مهمی در ارزیابی اقتصادی، روشهای مدیریت و توسعه مخزن دارند یکی ازاهداف مطالمات پتروفیزیکی نیز برآورد دقیق پارامترهای مخزن با استفاده از دادههای لاگ و مغزه است. فاکتورهای مختلفی وجود دارندکخ میسوان بر اساس آنها رخسارههای سنگی را در گروههای مختلفی قرار داد. به منظور تفکیک دقیق داده ها میتوان ازروش آنالیز خوشخای استفاده کرد کخ هد آن قرار دادن ید مجموعخ از دادهها در گروههایی) که خوشه نامیده میشود میب اشد به طوری کخ دادهها در درون هر ید از این گروهها اختلا چندانی با یکدیگر نداشته و همگن باشند و نسبت به گروههای دیگر ناهمگن باشند. آنالیز خوشخای دادهها را در گروههایی قرار میدهد کخ ممنادار و مفید باشنددر این مطالمخ از رو خوشهسازی چندکیفیتی بر پایه نمودارMRGC(استفاده شده است.