سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدحسین کیانمهر – دانشگاه آزاد دزفول
محمد مهرانزاده –
سیدحبیب ا… هاشمی فرددهکردی –

چکیده:

به منظور طراحی تجهیزات نگهداری وانبارداری انار، گرمای ویژه و هدایت گرمایی قسمتهای مختلف (پوست، پی، دانه و هسته انار (رقم آلک) در گستره رطوبتی ۳۴/۲ تا۸۰/۱% بر پایه تر) وچهار دمای ( ۱۸،۱۳،۸،۳ ) درجه سانتیگراد بررسی شد. روش میکسچرر برای اندازهگیری گرمای ویژه، روش پراب بمنظور تعیین هدایت حرارتی پوست و پی انار و روش سیم داغ برای اندازهگیری هدایت حرارتی دانه انار استفاده شد. با افزایش دما و رطوبت، گرمای ویژه بطور خطی برای دانه، پوست و پی انار در محدوده ۱/۱۲۷ تا۲/۷۸۹ ۱/۵۱۶ تا۳/۴۱۱ و۰/۹۳۱ تا ۳/۰۶۶ kJ kg افزایش . مقادیر هدایت گرمایی برای پوست، پی و دانه بترتیب در محدوده ۰/۱۵۲۴ تا۰/۴۲۱۸ و۰/۱۴۸۱تا۰/۴۵۱ و۰/۱۳۱تا۰/۴۲۰۴ W m.K تعیین شد، آنالیز واریانس نشان داد که محتوای رطوبتی و دما تاثیر معنیداری بر روی گرمای ویژه و هدایت گرمایی تمامی قسمتهای انار داشتند، هرچند اثر محتوای رطوبتی در مقایسه با دما بیشتربود. برای پیش بینی تغییرات گرمای ویژه و هدایت حرارتی انار برحسب تابعی از دما و رطوبت از مدلهای رگرسیون بامقادیر بالای R2 استفاده شد