سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم غایبی – کارشناس ارشد گروه علوم محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیق
عبدالکاظم نیسی – عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه شهید چمران اهواز
فروزان فرخیان – عضو هیات علمی گروه مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحق

چکیده:

فاضلاب سالهای متمادی برای آبیاری گیاهان مورد استفاده قرار گرفته و مصرف آن بالاخص در مناطق خشک ونیمه خشک، رو به ازدیاد میباشد. ولی در صورتی میتواند بعنوان یک منبع آب قابل استفاده مصرف شود که تدابیر لازم اتخاذ شده و تاثیر درازمدت آن روی کل منبع آب از نظر افزایش شوری، مواد غذایی گیاهی و عناصر کمیاب منظور شود. بدین منظور برای بررسی کیفیت شیمیایی فاضلاب منطقه آخر آسفالت که برای آبیاری مزارع سبزیکاری استفاده می شود در مسیر فاضلاب ۴ایستگاه تعیین شد و پارامترهای pH ،TSS ،EC ،COD ،BOD دما و کدورت به مدت ۳ ماه اندازه گیری شد و با استانداردهای ملی و بین المللی مقایسه شد. نتایج نشان داد که تمام پارامترها بجز pH بیش از حد مجاز تعیین شده توسط سازمان محیط زیست ایران FAO وWHO,EPA است. پیشنهاد میشود متولیان بخش فاضلاب تمام فاضلاب های شهری را با استفاده از تکنولوژی مناسب و اقتصادی تا حد استاندارد تصفیه کنند و استانداردهای جدید و به روز کیفیت آب آبیاری را تدوین نمایند