سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناصحی نیا – دانشجوی دکتری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
غلامرضا قائینی – مربی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
مجید بهرامی – کارشناسی بهداشت محیط
علیرضا عزیزی – کارشناسی بهداشت محیط MCS

چکیده:

مساله آلودگی هوا درشهرهای بزرگ به دلیل منابع متعدد آلاینده طی چند دهه اخیر تشدید شده و نگرانی های بسیاری را در پی داشته است از دهه های اخیر توسعه جمعیت شهری و پیشرفتهای صنعتی و مکانیزه شدن زندگی افراد بشر در جوامع مختلف افزایش آلاینده های هوای شهر تهران را به دنبال داشته و برکیفیت زندگی بسیاری از شهروندان موثر بوده است لذا این مطالعه با هدف تعیین کیفیت بهداشتی هوای شهر تهران درسال ۱۳۸۸ با تکیه برشاخص AQI انجام شده است دراین تحقیق شاخص کیفیت هوا از طریق درون یابی بین غلظت آلاینده ها بین پنج آلاینده اصلی و مهم NO2,CO,O3,SO2,PM10 هوای شهر تهران در سال ۱۳۸۸ محاسبه و برمبنای جدول استاندارد کیفیت بهداشتی هوا درگروه های خوب، متوسط غیربهداشتی برای حساسها غیربهداشتی بسیار غیربهداشتی و خطرناک طبقه بندی گردید. نتایج حاصل از این تحقیق درشهر تهران نشان داد که در سال ۸۸ در ۳۲ روز کیفیت هوا از حد استاندارد AQI<100 کمتر بوده بطوریکه در ۸ درصدموارد کیفیت هوا متوسط و روزهای با کیفیت خوب هوا نیز وجود نداشته است. کیفیت هوای تهران در ۳۳۳ روز دیگر از حد استاندارد بالاتر بوده که به ترتیب ۷۳ درصد غیربهداشتی برای حساسها ۱۰ درصد غیربهداشتی ۸ درصد بسیار غیربهداشتی و ۱ درصد خطرناک بوده است.