سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید سعید حسینی دستجایی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه شه
محسن شمسی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه شهید باهنر
زینب یوسفی – کارشناس ماشینهای کشاورزی بخش مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه

چکیده:

از آنجاکه کارکرد صحیح ماشینهای کشاورزی رابطهای مستقیم با بحث مصرف انرژی دارد، لذا تعیین کیفیت برش علوفه میتواند به یافتن بهترین شرایط کارکرد یک دروگر منجر شود. در این تحقیق، کیفیت برش یک دروگر دوار تک بشقابی بوسیله پردازش تصویر و آنالیز مولفه های اصلی پرداخته شده است. استفاده از پردازش تصویر در تعیین کیفیت برش دروگر، پایه هوشمندسازی این ماشینها است. جهت تعیین کیفیت برش دروگر، با استفاده از نرمافزار انوی ،(ENVI) به پردازش تصاویر مقاطع برشخورده پرداخته شد. از آنجاکه تعیین کیفیت برش بصورت کمی مدنظر بود، جهت تعیین این مقدار از روش آنالیز مولفه های اصلی (Principal Components Analysis) که بطور اختصار به PCA معروف است، استفاده شد. در این مطالعه، میزان صاف بودن سطح برش، ملاک مورد نظر جهت تعیین کیفیت برش بود، که با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی بصورت رقومی تعیین میشود. برشی نیز با یک تیغ اصلاح صورت نو تیز، انجام گرفت تا به عنوان یک برش ایده آل با برش تیغه ای دروگر مقایسه شود. در مرحله بعد این تحقیق به وسیله ی روش تاگوچی (Taguchi method) بهترین شرایط برش پیش بینی شد. مقادیر ویژه از مقدار ۴۱۷ تا ۱۹۶۹ بدست آمدند. سطح بهینه شامل سطح اول سرعت پیشروی دروگر ( ۱ متر بر ثانیه)، سطح دوم سرعت دورانی بشقاب ( ۸۸۶ دور در دقیقه)، سطح سوم برای متغیر تعداد تیغه ها (۴ تیغه ی متقارن) و در پایان، سطح دوم برای متغیر شکل تیغه ها ( تیغه ی زاویه دار مضرس) بود که مقدار ویژه ی پیش-بینی شدهی روش تاگوچی برای این شرایط، ۱۹۹۱/۵ بوده که پس از آزمون تایید، این عدد با مقدار واقعی تنها ۳/۵% اختلاف داشت (این عدد در آزمون تایید ۲۰۶۲/۶۷ حاصل شد). مقدار ویژه ی ایده آل بعنوان شاهد نیز ۶۹۱۲ بدست آمد.