سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین پناهی – استادیار اقتصاد بهداشت، گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
احمد اسدزاده – استادیار اقتصاد توسعه و برنامه ریزی ، گروه اقتصاد دانشگاه تبریز–
پرویز محمدزاده – استادیار اقتصاد سنجی، گروه اقتصاد دانشگاه تبریز–
آمینه نادری – کارشناس ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی با گرایش بهداشت

چکیده:

یکی از چالشهای عمده سیاستگذاران نظام سلامت، نحوه تامین مالی خدمات سلامت میباشد. چرا که در صورت عدم تامین مالی مناسب، بار اصلی هزینهها تامین درمان بر دوش خانوارها بوده و هزینههای کمرشکن به آنها تحمیل میکند. هدفپژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با هزینههای کمرشکن خدمات درمانی در بیماران بستری در بیمارستانهای عمومی شهر ۱۹۳۱ میباشد. نتایج مدل پروبیت نشان میدهد که وجود عضو بیش از ۰۱ سال، کمتر از ۱۱ سال و – تبریز طی دوره ۱۹۳۱ عضو با بیماری مزمن، پذیرش در بیمارستان خصوصی از عوامل اصلی افزایش احتمال مواجهه با هزینههای کمرشکن و افزایششاخص ثروت از عوامل اصلی کاهش احتمال مواجهه با هزینههای کمرشکن میباشد. لذا توصیه میگردد دولت ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای حمایت از اقشار آسیبپذیر، پوشش بیمه و مکانیزمهای پیشپرداخت را گسترش دهد