سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا طبیبی – عضو هیئت علمی گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانش
سیدسپهر هاشمیان – کارشناس روانشناسی بالینی

چکیده:

یکی از سبک های رانندگی که در حوادث ترافیکی نقش مهمی دارد، رانندگی با سرعت غیر مجاز است. سبک رانندگی متأثی از انگیزشها و نگرشهاست، یعنی فرد نسبت به باورهایی که از رانندگی با سرعت غیر مجاز دارد انتخاب می نماید که با سرعت مجاز/غیر مجاز رانندگی نماید. هدف تحقیق حاضر بررسی باورهای شناختی رانندگی با سرعت غیر مجاز با استفاده از تئوری رفتار برنامه دار در گروه رانندگان نوجوان است. سوال تحقیق این است که کدام یک از عامل های نگرشی یعنی، ارزیابی پیامد رفتاری، هنجار ذهنی، تصور کنترل رفتاری، هنجار توصیفی و اخلاقی می تواند قصد نوجوانان به رانندگی با سرعت غیر مجاز را پیش بینی نماید.