سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایمان زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند
محمدرضا رضایی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشگاه بیرجند
ابوالفضل شهباز – ( دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند

چکیده:

امروزه با رشد جمعیت، توسعه صنایع و شهر نشینی روز به روز بر میزان تولید سرانه زباله های شهری افزوده می شود. این زباله ها در مرحله دفن بهداشتی، شیرابه هایی را تولید می کنند که چنانچه مدیریت آنها به نحو مطلوبی انجام نپذیرد می توانند منشاٌ مسائل زیست محیطی حادی از قبیل آلودگی های منابع آب، خاک و شیوع بیماری های مختلف گردند. با توجه به اینکه خصوصیات شیرابه های تولید شده از زباله، تحت تاثیر عوامل متعدد قرار می گیرد، لذا شناخت کمی و کیفی اینگونه شیرابه ها جهت بکارگیری روشهای بهینه تصفیه و دفع آنها از ضروریات به شمار می رود. در این تحقیق کمیت و کیفیت شیرابه تولیدی در محل دفن زباله شیراز (برمشور) مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. نتیجه بررسی ها نشان دادند که مقدار شیرابه اولیه تولیدی تقریباً برابر با ۲۷۰ متر مکعب در روز، میزان سالانه ۹۸۰۰۰ متر مکعب در سال و مقدار شیرابه ثانویه تولیدی برابر با ۱۳۰۰ متر مکعب در سال، بنابراین کل شیرابه تولیدی در یک سال حدوداً ۱۰۰۰۰۰ متر مکعب در سال خواهد بود. برای بررسی کیفیت شیرابه زباله، پارامتر های BOD – COD – PH – NH4 – TSS مورد اندازه گیری قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده کیفت شیرابه زباله متغیر بوده و بار آلودگی آن بالا می باشد و چندین برابر استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران برای دفع در زمین می باشد