سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم محبوب پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، باشگاه پژوهشگران جوان، ماهشهر، ای

چکیده:

در حالیکه اندازهگیری برخی خواص مانند دانسیته ارزان، ساده و سریع است، اندازهگیری خواصی چون کشش سطحی گران قیمت و وقتگیر است. در این مقاله کشش سطحی آب خالص در گستره دمایی ۲۷۳/۱۵k تا ۶۳۵k مدنظر قرار گرفته است دادهها مبین یک تابعیت خطی از دما برای مقادیر تجربی کشش سطحی است و از طرفی کشش سطحی با افزایش دما کاهش یافته است. دادههای تجربی کشش سطحی با مقادیر محاسبه شده از مدلهایی چون Brock-Bird ،Zuo and Stenby ،Pitzer ،Yaw ،Othmer ،Macleod مقایسه شدند نتایج نشان داد که دادههای تجربی با مدل Yaw هماهنگی بیشتری دارند و دقت این رابطه برای آب خالص بیشتر از مدلهای دیگر است.