سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیوان کریمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری – دانشکده منابع طبیعی – دانشگاه تهران
جواد ترکان – مربی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

چکیده:

تعیین کاربری حوزه های آبخیز به منظور درجه بندی و استفاده بهینه از اراضی، از اهمیت خاصی برخوردار است . این امر با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سیستمی انجام می پذیرد . در این روش، توان اکولوژیکی سرزمین برای هر یک از کاربریهای حوزه آبخیز مشخص می شود . به همین منظور در یکی از زیر حوزه های حوزه آبخیز خانقاه سرخ، پس از شناسایی منابع اکولوژیکی، واحد های همگن اکولوژیکی ( واحد های زیست محیطی ) مشخص و نسبت به ارزیابی سرزمین اقدام و کاربری مرتع در کل حوزه تعیین گردید . بر اساس نتایج حاصله؛ ۱۸ واحد زیست محیطی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ در منطقه تشخیص داده شد که بخشهای وسیعی از آن به اراضی مرتعی با طبقات ۱ تا ۴ اختصاص دارد . قابلیت و توان اکولوژیک بالفعل اراضی مورد مطالعه برای اسقرار کاربری مرتع با طبقه ۱ بالا می باشد . ۲۴ درصد از سرزمین، به لحاظ ساختار زمین شناسی و بالاخص به واسطه تندی شیب، اکوسیستم حفاظتی قلمداد شده و هیچگونه کاربری به استثنای حفاظت برای آن در ارزیابی منظور نشده است . نتایج حاصل از این مطالعه به منظور ارائه برنامه های بیولوژیکی و مکانیکی در منطقه مورد مطالعه کاربرد فراوانی دارد .