سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود سبزواری – دانش اموخته کارشناسی ارشد
مرتضی الماسی – استاددانشگاه آزاددزفول

چکیده:

منطق بیضاء فارس از جمله مهمترین تولید کننده ذرات علوفه ای دراستان فارس می باشد که این محصول به عنوان محصول دوم درهرسال زارعی درتابستان کشت می گردد دراین پژوهش علاوه برتعیین میزان مصرف انرژی برای کشت ذرت علوفه ای به بررسی اثرعوامل مختلف زراعی همچون نظام زراعی و اندازه زمینهای زراعی و سطح سواد برمیزان کارایی انرژی پرداخته شده است بدین منظور بین ذرت کاران منطقه تعداد ی پرسشنامه توزیع گردید نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان داد که بیشترین سهم مصرف انرژِ درمحصول ذرت علوفه ای مربوط به انرژی کود با متوسط ۳۹ درصدبوده و کمترین میزان سهم مصرف انرژی مربوط به انرژی بیولوژیک با متوسط ۰/۳ درصد کارگر بوده است همچنین مشخص شد که اثر سطوح مختلف کشت اندازه زمین برای محصول ذرت علوفه ای برمیزان ارایی نسبت انرژی درسطح یک درصد معنی دار می باشد به نحوی که با افزایش سطوح زیرکشت برای ذرت علوفه ای از یک هکتاروپایین تر به ۵ هکتار و بالاتر میانگین کارایی نسبت انرژی از ۳/۱۲ تا ۳/۸۲ افزایش یافت اثرسابقه کشت نیز درسطح ۵ درصد معنی دارگردید