سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داود سبزواری – کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
مرتضی الماسی – استاد گروه مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

منطقه بیضاء فارس از جمله مهم ترین تولید کننده ذرت دانه ای در استان فارس می باشد. یک روش برای مصرف مطلوب انرژی در کشاورزی تعیین بازده یا کارایی روش ها و تکنیک های مورد استفاده می باشد . یکی از روشهای بسیار مفید در تحلیل و ارزیابی پایداری کشاورزی ، استفاده از انرژی به عنوان ابزار محاسبه می باشد . در این تحقیق که در سال زراعی ۸۷ در منطقه بیضاء فارس انجام گرفت ، میزان کارایی برای محصول ذرت دانه ای محاسبهگردید. در این مطالعه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است.با توجه به جمعیت آماری در نهایت تعداد ۴۴ پرسش نامه بین کشاورزان ذرت دانه ای کار در منطقه توزیع گردید. علاوه بر پرسش نامه برای تکمیل کردناطلاعات ، عملیات میدانی برای محاسبه میزان مصرف سوخت برای عملیات های مختلف کشاورزی انجام گرفت .متغیرهای تحقیق شامل متغیر مستقل و وابسته می باشد. متغییرهای وابسته: کارایی(نسبت) انرژی، بهره دهی انرژی، انرژی سوخت،بذر، آبیاری، کود، سم، کارگر و ادوات.متغیر های مستقل تحقیق نیز عبارتند از: سطوح مختلف زیرکشت، سابقه کار،سواد، مالکیت زمین، و نظام زراعی مورد محاسبه قرار گرفت