سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی رحیمی کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون
باقر عمادی – استادیارگروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین آق خانی – دانشیارگروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن عاقل – استادیار گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با افزایش جمعیت جهان، مصرف انرژی نیازمند بر نامه های موثر و هدفمند است . روش بررسی انرژی به طور گسترده برای تحلیل مسائل مختلف در کشاورزی پایدار استفاده می شود. مطالعه انجام شده در مورد تعیین نسبت انرژی انار در شهرستان ارسنجان صورت گرفت .سطح زیر کشت انار در کل شهرستان ۲۴۰۰ هکتار می باشد. متوسط عملکرد محصول انار در این شهرستان ۱۶۰۰۰ کیلو گرم در هکتار است. در این مطالعه انرژی معادل ورودی ها و خروجی ها محاسبه و سپس نسبت انرژی تعیین شد . نهاده ها شامل کود، سم، سوخت الکتریسیته، آب، ادوات و نیروی انسانی و محصول خروجی شامل میوه انار و ساقه های هرس شده می باشد. نسبت انرژی میوه انار ۰/۵۱مقادیر مربوط به میوه همراه با ساقه های هرس شده ۰/۹۷ محاسبه شد . کل انرژی نهاده های مصرفی در تولید انار به طور متوسط۵۹۳۸۶/۶۲MJ/ha بوده و با توجه به کل انرژی ستانده (میوه و ساق ههای هرس شده MJ/ha 57400 ، افزوده انرژی برابر MJ/ha1986/62- به دست آمد. به طور میانگین برای این شهرستان سهم هر یک از نهاد ه های کود شیمیایی ، الکتریسیته ، آب، نیروی انسانی، سوخت ، کود حیوانی، ماشین و سم به ترتیب ،%۰/۲۱ ،%۱/۸۴ ،%۲/۱۳ ،%۲/۳۲ ،%۱۳/۲۶ ،%۱۷/۱۸ ۶۳۰۷% ۰/۰۱% بوده است کود شیمیایی و الکتریسیته بیشترین سهم انرژی مصرفی را به خود اختصاص دادند که بایستی با مدیریت صحیح در مصرف بهینه آنها گام برداش ت. عدم مصرف بهینه این نهاده ها نه تنها هزینه های تولید را افزایش می دهد بلکه سبب آلودگی محیط و منابع آب و خاک نیز می شود