سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منصور امیریان – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

یکی از محصولات مهم کشور زیتون میباشد که نقش زیادی درتولید دارد اما تولید این محصول در مراکز عمده تولید آن با مشکل کمبود آب روبرو می باشد که مدیریت نهادها و استفاده بهینه از آنها می تواند تا حد زیادی در رفع این معضل کمک نماید دراین تحقیق با استفادها ز روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای با ۵۵ باغدار زیتونکار درمنطقه سپیدان مصاحبه شد و سپس براساس دو سناریوی حداکثرسازی سود و حداقل سازی هزینه اقدام به تعیین مقدار بهینه نهاده ها نمودیم نتایج نشان میدهد مقدار بهینه آب برای حداکثرسازی سود ۷۰۰۰ متر مکعب درهکتار است که با توجه به سطح زیرکشت زیتون در منطقه که حدود ۶۰۰ هکتار میباشد درصورتی که کشاورزان براساس حداکثر سازی سود آب مصرف کنندمعضل اضافه برداشت آب ازمنابع زیرزمینی حل خواهد شد.