سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا صمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
اصغر تیموریان –

چکیده:

درژئوفیزیک اکتشافی هدف اصلی و اولیه تعیین چگالی اهداف مورد تجسس است که دارای اختلاف چگالی مشخصی با سنگ میزبان داشته باشند لذا دراین مقاله به بیان روشی برای تعیین چگالی صفحه بوگه می پردازیم که این روش به نام روش واریوگرام معروف است و برمبنای هندسه فرکتالی استوار است این روش براساس به حداقل رسانی ناهمواری سطحی آنومالی بوگه است ازبعدفرکتالی سطح به عنوان معیار ناهمواری سطحی آنومالی بوگه استفاده شدها ست با استفاده از این روش چگالی بهینه منطقه چارک درجنوب استان هرمزگان را تعیین نمودهکه برای منطقهمورد مطالعه میزان چگال بهینه آن ( /hg/cm3) 2/7 بدست آمدها ست از این چگالی بهینه تعیین شده جهت انجام تصحیحات و بررسی نتایج آن درمورد وضعیت ایزوستازی منطقه مور دمطالعه استفاده شده است و نتایج بسیارخوبی بدست آمد که با زمین شناسی منطقه و چاه های اکتشافی حفر شده درمنطقه مطابقت بسیارخوبی داشته است.