سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرعباس کمان بدست – استادیار گروه مهندسی آب،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
یونس اسفندیار – کارشناس ارشد آبیاری وزهکشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حسین فتحیان – استادیار گروه مهندسی آب،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علی بهشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

قابلیت اتصال بعضی از مدل های هیدرولیک رودخانه با سیستم اطلاعات جغرافیایی ) GIS ( دستاوردها و راهکارهای وسیعی را در فرا روی مدیران و برنامه ریزان قرار داده است.در این تحقیق اقدام به تعیین مناطق سیل گیر رودخانهکرخه )از ایستگاه آبسنجی پای پل تا بالادست سد انحرافی حمیدیه( گردید. بدین منظور، از تلفیق مدل هیدرولیکی HEC-RAS که قابلیت بسیاربالایی در شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه، تجزیه و تحلیل جریانهای ماندگار وغیرماندگار و محاسبه ی یروفیل سطح آب دارد و الحاقیه HEC- GeoRAS در محیط GIS استفاده شد. به این منظور ابتدا نقشه های توپوگرافی منطقه با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ و اطلاعات هیدرولوژیکی مربوطه از قبیل بارندگی، دبی و……. مورد بررسی قرار گرفت. نقشه ها در محیط Arc GIS رقومی شد. مراحل تکمیلی به منظور شبیه سازی هندسیرودخانه بوسیله الحاقیه HEC-GeoRAS انجام گرفت. سپس اطلاعات به نرم افزار HEC-RAS انتقال یافت و پس از تکمیل شرایط مربوط به هیدرولیک جریان، مدل اجرا گردید، خروجی ها بوسیله فایل واسطه به محیط Arc GISمعرفی شدند. همچنین جهت بررسی مرفولوژی رودخانه از مدل MIKE 11 استفاده شد و در نهایت پهنه ی سیلاب با دروه برگشتهای ۲۰ ساله و ۱۰۰ ساله و ۵۰۰ ساله و پروفیل طولی کف رودخانه بدست آمد. مطالعات انجام شده بهخوبی نشان داد که تلفیق مدل هیدرولیکی HEC-RAS و سیستم اطلاعات جغرافیایی ) GIS ( ابزاری کارا به منظور تحلیل مناطق سیل گیر در اختیار قرار می دهد