سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید طیاری – استادیار گروه آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
رفعت جمالیزاده – کارشناس ارشد سازه های آبی
هدایت فهمی – استادیار دانشکده مهندسی آب شهید عباسپور وزارت نیرو

چکیده:

پهنه بندی سیلاب به عنوان یکی از روشهای غیر سازه ای مدیریت سیلاب، نقش اساسی در برنامه ریزی، کنترل وبهره برداری از سیلابها، سیلابدشتها و حریم رودخانه ها دارد که دستیابی به آن با تحلیل هیدرولیکی امکان پذیر می باشد. در این تحقیق بازه ای به طول ۶/۷کیلومتر از رودخانه خبر بافت در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفته مهمترین مشکلی که در این بازه وجود دارد فرسایش بستر رودخانه، کناره شوئی زمینهای حاصلخیز اطراف رودخانه و ورود آب به باغات مجاور رودخانه است. از اینرو در تحقیق حاضر، اقدام به پهنه بندی سیلاب برای دوره بازگشتهای ۵۰ ۱۰۰ و ۲۰۰ ساله شده است. برای تعیین پهنه سیلاب، ابتدا فایل مشخصات هندسی بازه مورد مطالعه در محیطArcGIS با استفاده از برنامه جانبی HEC-GeoRAS تهیه، سپس به مدل HEC-RAS منتقل شده و پس از انجام محاسبات هیدرولیکی و مدلسازی جریان در نرم افزار HEC-RAS نتایج به محیط GIS ارسال و پهنه سیلاب در دوره بازگشتهای مختلف تعیین گردید. با توجه به نتایج حاصل، دقت بیشتر در روش استفاده شده، کاهش مدت زمان رسیدن به نتایج نهایی و کاهش هزینه های اقتصادی از مزایای این روش نسبت به سایر روشهای پهنه بندی سیلاب است