سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناصر وهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه کردستان
جلال رستم زاده – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه کردستان

چکیده:

هدف از این مطالعه شناسایی پلی مرفیسم ژن TLR2 با استفاده از تکنیک PCR-SSCP در گاوهای کردی و هلشتاین استان کردستان بود. یک قطعه bp 372 از ژن TLR2 گاو شامل قسمتی از ناحیه ی کد شونده ی ژن تکثیر داده شد. آنالیز PCR-SSCP دو آلل و سه ژنوتیپ را در گاوهای بومی و هلشتاین استان کردستان نشان داد. فراوانی آلل های A و B به ترتیب در جمعیت گاوهای کردی ۰٫۴۵ و ۰٫۵۵ و در جمعیت هلشتاین ، ۰٫۱۸ و ۰٫۸۲ بود، و فراوانی ژنوتیپ های AA ، AB و BB به ترتیب در نژاد کردی ۰٫۱، ۰٫۱۶و ۰٫۷۴ و در نژاد هلشتاین ۰٫۲۶، ۰٫۳۸ و ۰٫۳۶ محاسبه شد. آزمون هاردی – واینبرگ نشان داد که جمعیت گاوهای کردی در استان در تعادل قرار دارد اما جمعیت گاوهای هلشتاین استان برای ژن TLR2 در حال تعادل نیست.