سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه حاجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

کانالهای جانبی کاربردهای وسیعی در شبکههای انتقال و توزیع آب دارند. نوع جریان در کانال جانبی، جریان متغییر مکانی با افزایش دبی است وپروفیل سطح آب ایجاد شده در آن از فاکتورهای مهم طراحی است. به همین دلیل و به منظور پایین انداختن رقوم سطح آب در کانال، معمولاعرض کف آن را در جهت جریان افزایش میدهند. این امر باعث میشود که کانال مقطع غیر منشوری پیدا کند. در مطالعه حاضر معادلهدیفرانسیلی پروفیل سطح آب در کانالهای جانبی غیر منشوری با استفاده از روشهای اولر و رانجکوتا مرتبه چهارم حل شده و نتایج به دست آمده با اطلاعات آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است