سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی مقدم – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور دانشگاه آزاد اسلامی واحد مر
احمد احمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور دانشگاه آزاد اسلامی واحد مر
یونس طهمزی – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور دانشگاه آزاد اسلامی واحد مر

چکیده:

این مطالعه برای تع ی ین پروتئین قابل متابولیسم یونجه عمل آوری نشده و عم لآوری شده با محلول ۰/۴ درصد فرمالدئید با استفاده از روش کیسه های نایلونی در گوسفند قزل انجام شد . تجزی هپذیری به روش کیس ههای نایلونی در زمان های ۰ و ۲ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۲ و ۱۶ و ۲۴ و ۳۶ و ۴۸ و ۷۲ و ۹۶ ساعت اندازه گیری گردید. تیمارهای آزمایشی شامل: A: یونج هی خرد نشده ی خشک شده مقابل نور آفتاب (تیمار شاهد) ، B: یونجه ی عمل آوری شده با محلول ۰/۴ درصد فرمالدئید و خرد شده قبل از خشک کردن مقابل نور آفتاب، C: یونجه ی عمل آوری شده یا محلول ۰/۴ درصد فرمالدئید و D: یونجه ی خرد شده قبل از خشک کردن مقابل نور آفتاب، بودند. پروتئین قابل متابولیسم تیمارهای D ،C ،B ،A به ترتیب ۱۱۹/۷۲ و ۱۳۱/۳۹ و ۱۳۲/۴۹ و ۱۲۷/۴۵ grkg-1 DM بودند. نتایج نشان دادند که عم لآوری یونجه با فرمالدئید و حرارت نور آفتاب باعث افزایش پروتئین قابل متابولیسم شد.