سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی مقدم – کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور
احمد احمدی – کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور

چکیده:

این مطالعه برای تعیین پروتئین قابل متابولیسم دانه ی گندم عمل آوری نشده تیمار A و دانه گندم عمل آوری شده با محلول ۱/۵اوره و ۰/۴ درصد فرمالدئید تیمارB دانه گندم عمل آوری شده بامحلول ۳/۵درصد هیدروکسید سدیم و ۰/۴ درصد فرمالدئید تیمار C و دانه گندم عمل آوری شده با محلول ۱/۵ درصد اوره و ۳/۵درصدهیدروکسید سدیم تیمار D با استفاده ازروش کیسه های نایلونی درگوسفند قزل انجام شد تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی درزمان های ۰و۹۶ ۷۲ ،۴۸ ،۳۶ ،۲۴ ،۱۶ ،۱۲ ،۸ ،۶ ،۴ ،۲ ساعت اندازه گیری گردید پروتئین قابل متابولیسم تیمارهای A,B,CD به ترتیب ۲۵۲/۱۷۳و۲۵۵/۵۱۷ ۲۴۳/۳۷ ،۲۵۹/۸۴۷ grkg-1 DM بودند نتایج نشان داد که عمل آوری دانه گندم با اوره و فرمالدئید باعث افزایش پروتئین قابل متابولیسم شد.