سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی مقدم – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور
احمد احمدی – کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور

چکیده:

این مطالعه برای تعیین پروتئین قابل متابولیسم دانه جو عمل آوری شده با محلول ۱/۵ درصد اوره و ۰/۴درصد فرمالدئید دانه جو عمل آوری شده با محلول ۱/۵ درصد هیدروکسید سدیم و ۰/۴درصد فرمالدئید دانه جو عمل آوری شده با محلول ۱۵درصد اوره و ۱۵درصد هیدروکسید سدیم و دانه جو عمل آوری شده با محلول ۳/۵درصد اوره و ۳/۵درصد هیدروکسید سدیم با استفاده از ازروش کیسه های نایلونی درگوسفند قزل انجام شد پروتئین قابل متابولیسم تیمارهای A,B,C به ترتیب ۸۵/۸۸و۷۱/۶۲و۹۸/۱۰و۱۰۰/۲۷ gr/kg DM بودند نتایج نشان دادند که عمل آوریدانه جو با اوره وهیدروکسید سدیم باعث افزایش پروتئین قابل متابولیسم شد.