سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی مقدم – دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور
احمد احمدی – دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور
حیدر زاهدی بناب – دانش‌آموخته کارشناسی تولیدات دامی

چکیده:

این مطالعه برای تعیین پروتئین قابل متابولیسم دانه‌ی ذرت عمل‌آوری شده با محلول ۵/۱ درصد اوره، دانه‌ی ذرت عمل‌آوری شده با محلول ۵/۳ درصد هیدروکسید سدیم و دانه‌ی ذرت عمل‌آوری شده با ۴/۰ درصد فرمالدئید با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی در گوسفند قزل انجام شد. در این آزمایش از ۲ رأس گوسفند نر اخته‌ی فیستوله‌گذاری شده در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. تیمارها به ترتیب شامل A: دانه‌ی ذرت عمل‌آوری شده با محلول ۵/۱ درصد اوره، B: دانه‌ی ذرت عمل‌آوری شده با محلول ۵/۳ درصد هیدروکسید سدیم و C: دانه‌ی ذرت عمل‌آوری شده با ۴/۰ درصد فرمالدئید بودند. تجزیه‌پذیری به روش کیسه‌های نایلونی در زمان‌های ۰، ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۴، ۳۶، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت اندازه‌گیری گردید. نرخ‌های تجزیه‌پذیری پروتئین خام تیمارهای A، B و C برای بخش محلول به ترتیب ۰۱/۵۸، ۱۶/۵۲ و ۹۲/۴۳ درصد و برای بخش قابل تخمیر به ترتیب ۸۸/۲۶، ۶۸/۳۲ و ۴۷/۲۲ درصد بودند. پروتئین قابل متابولیسم تیمارهای A، B و C به ترتیب ۱۴۳/۸۰، ۵۶۷/۷۰ و ۱۵۳/۶۴ gr/kg DM بودند. نتایج نشان دادند که عمل‌آوری دانه‌ی ذرت با اوره باعث افزایش پروتئین قابل متابولیسم شد