سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امیر پیری – دانشجو
اکبر تقی زاده – دانشیار دانشگاه تبریز
یاور شرفی – استادیاران دانشگاه آزاد مراغه
یوسف مهمان نواز –

چکیده:

برای فایق آمدن بر مشکلات حاصل از پروتئین قابل هضم، سیستم پروتئین قابل متابولیسم ارائه گردید. این سیستم بر مبنای پروتئین میکروبی و پروتئین غذایی تجزیه نشده در شکمبه که قابلیت هضم و جذب در دستگاه گوارش بعد از شکمبه را دارند، استوار است. به منظور تخمین پروتئین قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه در شکمبه و پروتئین قابل متابولیسم گیاه خارشتر، با استفاده از ضرایب تجزیه پذیری پروتئین خام حاصل از روش کیسه‌های نایلونی و ترکیبات مغذی مواد خوراکی از جمله پروتئین خام و ADIN و بر اساس معادلات AFRC این مطالعه پایه ریزی گردید. در این پژوهش تعداد دو راس گوسفند نر اخته فیستولاگذاری شده (میانگین ۸/۱ ± ۳۵) برای آزمایش in situ مورد استفاده قرار گرفتند. از معادله P=a+b(1-e-ct) جهت ارزیابی ضرایب تجزیه پذیری پروتئین خام استفاده گردید. میزان پروتئین قابل متابولیسم خارشتر ۸۸/۹۴ گرم در هر کیلوگرم ماده خشک بدست آمد.