سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ملیحه فضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس
مسلم اکبری نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مسعود طبری – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
حامد یوسف زاده – دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این تحقیق به منظور تعیین مقدار پروتئین خام نیام و بذر لیلکی Gleditshia caspica Desf در سه رنگ مختلف (مشکی، قهوه ای تیره و قهوه ای روشن) انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین میزان پروتئین بذر و نیام در سه رنگ اختلاف معنی داری (سطح یک درصد) وجود دارد. بذر گونه لیلکی از مقدار پروتئین بالاتری نسبت به نیام آن برخوردار است . بین میزان پروتئین بذر در رنگ مشکی و قهوه ای تیره اختلاف معنی داری نسبت با نیام برخوردار است. بیم میزان پروتئین بذر در رنگ مشکی و قهوه ای تیره اختلاف معنی دار وجود نداشت و بذر نیامی که دارای رنگ قهوه ای روشن بودند، دارای میزان پروتئین کمتری بودند. میزان پروتئین نیام مشکی نسبت به دو رنگ دیگر بالاتر بود. بذر لیلکی منبع خوبی پروتئین می باشد.