سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی مقدم – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور دانشگاه آزاد اسلامی واحد مر
احمد احمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور دانشگاه آزاد اسلامی واحد مر
یونس طهمزی – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور دانشگاه آزاد اسلامی واحد مر

چکیده:

این مطالعه برای تعیین پروتئین قابل متابولیسم یونجه عمل آوری نشده و عم لآوری شده با حرارت نور آفتاب و محلول ۰/۴ درصد فرمالدئید با استفاده از روش کیسه های نایلونی در گوسفند قزل انجام شد . ج تزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی در زمان های ۰ ، ۲ ، ۴ ، ۶ ، ۸ ، ۱۲ ، ۱۶ ، ۲۴ ، ۳۶ ، ۴۸ ، ۷۲ ، ۹۶ ساعت اندازه گیری گردید. تیمارهای آزمایشی شامل : A) یونجه ی خرد نشده ی خشک شده مقابل نور آفتاب (تیمار شاهد) ، B ) یونج هی عمل آوری شده با محلول ۰/۴ درصد فرمالدئید و خرد شده قبل از خشک کردن مقابل نور آفتاب. C ) یونجه ی عمل آوری شده با محلول ۰/۴ درصد فرمالدئید. D) یونجه ی خرد شده قبل از خشک کردن مقابل نور آفتاب، بودند . پروتئین قابل متابولیسم تیمارهای A و B و C و D به ترتیب ۱۱۹/۷۲ و ۱۳۱/۳۹ و ۱۳۲/۴۹ و ۱۲۷/۴۵ DM grkg-1 بودند. ت نایج نشان دادند که عمل آوری یونجه با فرمالدئید و حرارت نور آفتاب باعث افزایش پروتئین قابل متابولیسم شد.