سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نرگس سینایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست واحد علوم و تحقیقات خوزستان دان
عباس هانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه خاکشناسی، ساوه، ایران.
علی غلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، گروه خاکشناسی، اهوا

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات مرتبط با محیط زیست، اطلاع در مورد چگونگی پراکنش و مقدارآستانه و حد سمی عناصر سنگین در خاک میباشد. شهر اهواز همانند سایر کلانشهرهای ایران درمعرض انواع آلودگی زیست محیطی قرار دارند، که این آلودگی ارتباط مستقیم با محیط زیست وسلامتی انسان دارد. تعداد ۰۵ نمونه خاک بصورت تصادفی از سطح خاکهای شهر اهواز برداشتگردید و عناصر کادمیم و سرب در آنها اندازهگیری شد. به منظور تعیین پراکنش مکانی اینعناصر از روشهای زمینآماری و غیر زمینآماری استفاده گردید و پراکنش این عناصر به کمکسیستم اطلاعات جغرافیایی ترسیم گردید. نتایج نشان داد بهترین روش درونیابی برای عنصربا مقدار خطای RBF 1 و برای عنصر سرب روش / کادمیم کریجینگ با خطای مطلق برآوردی ۶۱۲۵به عنوان بهترین روش انتخاب گردید. حدود ۶۵ درصد از منطقه مورد مطالعه دارای / مطلق ۶۵۲آلودگی بیش از حد استاندارد کادمیم میباشد در حالیکه پراکنش سرب نشان داد که حدود ۳۳درصد از منطقه مورد مطالعه دارای آلودگی بیش از حد استاندارد میباشد.