سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر خدری – دانشجوی کارشناسی ارشد آب شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
میثم ودیعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب شناسی
محمد نخعی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
محسن رضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

هدف از این پژوهش پهنه بندی کیفی آب شرب آبخوان دشت درگز با ا ستفاده از روشهای درون یابی در نرم افزار GIS و انتخاب بهترین وزن ها براساس طبقه بندی شولر با کمک تفسیر ماتریسی و تحلیل سلسله مراتبی AHP می باشد به منظور بررسی کیفی آب زیرزمینی دشت درگز به لحاظ شرب از اطلاعات مربوط به سال آبی ۸۸-۸۷ استفاده شده است با توجه به اینکه نمونه برداری از تمام نقاط محدوده مطالعاتی مقدور نیست روشهای درون یابی ابزار قدرتمندی در تخمین داده ها برمبنای ساختار مکانی است ابتدا نقشه های رستری منطقه مورد مطالعه با روشهای مختلف درون یابی تهیه گردید و با توجه به تغییرات یکنواخت کیفیت منابع آب در منطقه مورد مطالعه از روش مجذور عکس فاصله IDW جهت تهیه لایه های سولفات سدیم ، کلر، سختی هدایت الکتریکی ، کل املاح محلول و شاخص کیفی آب استفاده گردید. با تحلیل سلسله مراتبی AHP و ایجاد ماتریس زوجی وزن نهایی پارامترها تعیین شد. در نهایت با تلفیق و ادغام لایه ها و اعمال وزن های نهایی پارامترها در محیط GIS نقشه پتانسیل کیفی منطقه مورد مطالعه تهیه گردید.