سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابراهیم صنیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
مجید اونق – استاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
همایون خوشروان – استادیار عضو مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر

چکیده:

یکی از بزرگترین پدیده های ویرانگر و عامل اصلی خسارت به سازه های آبی و ابنیه های فنی درحین وقوع زلزله در مناطقی که برروی خاکهای ماسه ای بنا شده اند کاهش یا زوال مقاومت خاک براثر وقوع روانگرایی می باشد شناخت مناطق مستعد خطارت طبیعی از گامهای اولیه در برنامه ریزی های توسعه ای و مدیریت عمران شهری است روانگرایی خاک بع نوان یک خطر طبیعی باعث ناپایداری زمین فرسایش خاک و همچنین کاهش پتانسیل توان تولید خاک اراضی کشاورزی می شود روانگرایی درخاکهای سست ماسه ای اشباع براثر بالا رفتن فشار آب منفذی وکاهش مقاومت برشی رخ میدهد روشهای متعددی برای ارزیابی روانگرایی خاک وجود دارد کهدراینجا از مدل SWM استفاده شده است این تحقیق درسواحل جنوب شرقی دریای خزر با هدف پهنه بندی و ارزیابی پتانسیل خطر وقوع روانگرایی انجام شده است پس از تهیه داده ها و نقشه های رقومی پایه با استفاده از مدل سه پارامتری SWM در محیط نرم افزار ArcGIS آنالیز همپوشانی صورت گرفته و سپس نقشه پهنه بندی خطرروانگرایی با ۵ کلاس تهیه شده است نتایج تحقیق حاضر می تواند در برنامه ریزی توسعه شهری اولویت بندی و نظارت در اجرای آیین نامه های ساختمان سازی درمناطق دشتی و ساحلی درمعرض خطر و مدیریت کاهش اثرات مخرب زمین لرزه و روانگرایی مفید واقع گردد.