سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد شریفی – دانش آموخته زمین شناسی مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
حبیب الرحمن جمشیدزهی – اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان
مجید حمیدی راد – شرکت مهندسین مشاور راه و پل هامون

چکیده:

در این تحقیق به منظور تعیین پتانسیل رمبندگی خاک شهر زاهدان، نمونه های مختلف خاک رمبنده از نقاط مختلف آن دشت گردآوری شده و درآزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته است. در آزمایشگاه آزمای شهای معمول رمبندگی بر روی نمونه ها انجام شده و تعداد ۱۲۰ نمونه حاصل از اعماق و مکان های مختلف دشت در پایگاه داده ثبت گردید. آزمایش رمبندگی انجام شده تحکیم مضاعف بوده که برای بررسی بیشتر از روابط دیگری نیز استفاده شده و پتانسیل رمبنده بودن هر نمونه مشخص شده است. در مراحل بعد نتایج برای ورود به شبکه های عصبی مصنوعی آماده شده و مدل سازی انجام گردید. پس از مرحله آموزش شبکه و یادگیری، مدل های مختلف شبکه مورد سعی و خطا قرار گرفته و در ادامه مدل بهینه انتخاب شده است. این مدل در نهایت نیز با روش های تجربی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شبک ههای عصبی مصنوعی م یتواند روشی دقیق برای مدل سازی خاک های رمبنده مورد استفاده قرار گیرد.