سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن پهلوانزاده – دکترای مهندسی شیمی ، هیئت علمی ،دانشگاه تربیت مدرس
مریم کتابچی – دانشجوی مهندسی شیمی

چکیده:

هیدروژن یکی از بهترین گزینه‌ها جهت ایفای نقش حامل انرژی در سیستم جدید ارائه انرژی می‌باشدو بعنوان فراوان‌ترین عنصر موجود در سطح زمین به روش‌های مختلف قابل تولید می‌باشد . هیدروژن از الکتریسیته تولیدی از منابع تجدیدپذیر نظیر باد، خورشیدو نظایر آن تولید شده و پس از ذخیره‌سازی و انتقال به محل‌های مصرف در کاربردهای مختلف از جمله تجهیزات الکترونیکی کوچک ، صنعت حمل و نقل و صنعت تولید الکتریسیته به کارگرفته می‌شود. با این رویکرد بسیاری بر این باورند که سوخت نهایی بشر هیدروژن می‌باشد .در این مقاله به واکنش انتقال آب-گاز که یک واکنش گرمازا به منظور تولید هیدروژن و کاهش میزان CO در گاز سنتزاست ، می پردازیم . مکانیسم و مدل های سینتیکی واکنش انتقال آب – گاز روی کاتالیست CuO/ZnO/Al2O3 مورد بررسی قرار گرفته است. پارامتر های مدل های سینتیکی ارائه شده در دامنه دمایی ۴۹۰-۴۵۳ کلوین محاسبه شده اند. دو نوع مکانیسم اکسیداسیون- احیا و تجمعی مبنی بر دو مدل لانگموئر هینشلوود و اِلی – ریدل درنظر گرفته شده است. روابط سینتیکی سرعت برای ۴ مدل سینتکی پیشنهادی بر اساس مرحله محدود کننده سرعت، استخراج شده اند. با تعریف تابع هدف مناسب، مدل های مختلف با هم مقایسه شده و در نهایت از بین ۴ مدل ارائه شده، مدل سینتیکی که مبنی بر مکانیسم تجمعی و مدل لانگموئر – هینشلوود می باشد بعنوان بهترین مدل پیشنهاد شده است.