سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کامران مصطفائی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا رمضی – دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کوروش شهریار – استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله به بررسی تعیین پارامتر های دینامیکی لایه های زمین شهر امیریه با استفاده از رو شهای ژئوفیزیک مهندسی پرداخته شده است. پارامترهای دینامیکی زمین شناسی ساختگاهی، نقش مهمی در تشدید یا کاهیدگی امواج زمین لرزه دارند. برای برآورد پارامترهای دینامیکی در شهرامیریه از ترکیب روش های لرزه نگاری مهندسی به صورت پروفیل های سطحی و درون چاهی استفاده شده است. در نقاطی که چاه وجود داشته،برداشت های درون چاهی لرزه نگاری انجام شده و در بقیه موارد از پروفیل های سطحی استفاده شده است. پس از پردازش و تفسیر نتایج به دست آمده و ترکیب نتایج حاصل اززمین شناسی محلی و لرزه نگاری، تعداد، ویژگی های هندسی و دینامیکی هر یک از لایه ها و وضعیت زمین شناسی در ژرفاهای مختلف در محدوده شهر امیریه تعیین شده است.