سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد رهبررنجی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کیارش رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هرمزگان

چکیده:

روش اجزا محدود برای مطالعه اعضای سازه ای درمحدوده مکانیک شکست الاستیک خطی کاربردگسترده ای دارد ضریب شدت تنش را می توان به کمک نرم افزار ANSYS از روش عددی اجزا محدود بدست آورد که درمحاسبه مستقیم این ضریب یا از روش برون یابی با توجه به تغییر مکان های محاسبه شده و یا از روش انتگرال اندرکنش استفاده می شود درمقایسه با روش مرسوم برون یابی روش انتگرال اندرکنش به دلیلی مستقل از مسیر بودن نتایج دقیقتری ارایه میدهد که دراین مقاله دربخش نتایج این مطلب با مقایسه مقادیر تئوری و روش برون یابی و روش انتگرال اندرکنش نشان داده می شود دراین مقاله ضریب شدت تنش را برای یک نمونه ساده ورق بینهایت با ترک میانی با دو روش برون یابی و انتگرالی برای دو مدل دو بعدی و سه بعدی محاسبه کرده ایم و روند محاسبه درهر دو روش شرح داده شده و برای حصول اطمینان نتایج بدست آمده از دو روش با هم و با مقدار تئوری مقایسه شده اند.