سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مینا یارستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود باشگاه پژوهشگران جوان
علی اصغر روحانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
صاحبعلی منافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرودباشگاه پژوشگران جوان

چکیده:

درپژوهش حاضر نانوذرات اکسیدکبالت به روش سل – ژل و با استفاده از محلولهای ساخته شده از نیترات کبالت شش آبه Na2CO3 Co(NO3)2.6H2O و مقدار کمی از پراکنده ساز Triton X- 100 بعنوان مواداولیه سنتز گردید فازهای تشکیل شده در نمونه با آنالیز پراش پرتوایکس XRD مشخص و ریزساختارهای آنها با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مورد ارزیابی قرارگرفت همچنینمطالعات ساختاری پودرCo3O4 توسط طیف سنجی مادون قرمز فوریه fTIR انجام و بررسی شد نتایج XRD تشکیل تک فاز اسپینل Co3O4 را نشان داد متوسط اندازه کریستالهای Co3O4 با استفاده از فرمول شرر محاسبه شد که اندازه ذرات ۲۶/۶ نانومتر بدست آمد درادامه با استفاده از رابطه Nelson- Riely به بررسی پارامتر شبکه پرداخته شد.