سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیوان اسعد سامانی – تهران دانشگاه امام حسسین دانشگاه علوم و مهندسی گروه شیمی – دانشجوی کا
سعید قدیمی – تهران دانشگته امام حسسین دانشگاه علوم و مهندسی گروه شیمی – دکترای شیم
مریم رحیمی – تهران دانشگاه امام حسسین دانشگاه علوم و مهندسی گروه شیمی – دانشجوی کا
زینب رهنما – تهران دانشگاه امام حسسین دانشگاه علوم و مهندسی گروه شیمی – دانشجوی کا

چکیده:

فسفور آمیدوتیوتها آفت کشهای ارگانوفسفره سیستمیک هستند که برای کنترل و یا کشتن حشرات به کار می روند. یکی از مهمترین خواص شیمی فیزیکی که بر فرآیندهای جذب و توزیع این ترکیبات در سیستم های بیولوژیکی موثر است آبگریزی _چربی دوستی) است. در این تحقیق مقادیر آبگریزی ترکیبات هدف با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی تعیین شده است و با توجه به داده های بدست آمده رابطه این پارامتر و اندازه ترکیب با فعالیت بیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته است.