سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رسول یازرلو – دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
فرهاد نبی زاده – کارشناس ارشد عمران
جواد ایمان زاده – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
امیر غلامرضایی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

توسعه سریع شهرها و گسترش طرحهای عمرانی و ژئوتکنیکی نیازمند داشتن درک صحیحی از پارامترهای مهندسی محدوده های مورد نظر داشته و با توجه به اینکه دربسیاری از طراحی های ژئوتکنیکی تعیین مقاومت برشی خاک در حالت زهکش نشده لازم است بنابراین مقاله حاضر به بررسی و استخراج پارامتر مقاومت برشی زهکشی نشده خاک های ریزدانه با استفاده از آزمایشات برجا پرداخته شده است بدین منظور تعدادی گمانه اکتشافی جهت انجام آزمایشهای نفوذ استاندارد SPT و پرسیومتری و اخذنمونه برای آزمایشهای آزمایشگاهی در جنوب شهر تهران که عمدتا ا زخاک های ریزدانه رسی تشکیل یافته اند حفر گردیدند. درآزمایشگاه جهت تعیین مقاومت برشی زهکش نشده ازمایشهای سه محوری و تک محوری برروی نمونه ها انجام شده که مقادیر بدست آمده با نتایج حاصل از آزمایش نفو ذ استاندارد و پرسیومتری مقایسه شده است با بررسی این نتایج مشاهده که مقاومت بررشی زهکشی نشده تعیین شده از آزمایش SPT مقاومت برشی را در دامنه ای بین ۶۰-۲۰ درصد بیشتر از مقادیر بدست آمده از آزمایشهای آزمایشگاهی تخمین زده است.