سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد جاوید – کارشناسی ارشد مهندسی آب
امیر بهرامی فر – کارشناسی ارشد مهندسی آب
میرعلی محمدی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

دراین تحقیق چگونگی انتقال عرضی رسوبات ناشی ازجریانات ثانویه متاثر ازهندسه مقطع جریان برروی مقاطع ذوزنقه ای با بستر متحرک مدل سازی شده ست با استفاده ازروش دینامیک محاسباتی سیالات CFD و به کمک بسته رایانه ای ANSYS-CFX چگونگی توزیع تنش برشی پیرامون جداره و الگوی توزیع سرعت و همچنین الگوی تشکیل و توسعه جریانات ثانویه دراین گونه مقاطع برسی و مورد مطالعه قرارگرفته است همچنین تغییر زاویه دیواره های مقطع کانال درنحوه توزیع تنش برشی پیرامون جداره مرطوب و الگوی جریانات ثانویه به عنوان بخش دیگری از مطالعات مورد تحقیق قرارگرفته است مقایسه نتایج حاصل ازتحلیل رایانه ای با مشاهدات تجربی محققان حاکی از تطبیق بسیار نزدیک نتیاج استخراج شده ازتحلیل رایانه ای و داده ها و نتایج آزمایشگاهی برای تنشهایبرشی متوسط بستر و دیواره ها با حداکثر خطایی درحدود ۷/۸% دارد.