سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر چیت سازان – دکترای هیدروژئولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکد
سیدمسعود یعقوبی – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران
سیدیحیی میرزایی – دانشجوی دکتری هیدرولوژی و مربی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمرا

چکیده:

اطلاع از هدایت هیدرولیکی و قابلیت انتقال برای درک جریان آب در آبخوان ضروری است. گرچه خصوصیات مذکور را عمدتاً می توان از آزمایشات پمپاژ بدست آورد. ولی برای کاهش مشاهدات هیدروژئولوژیکی و هزینه های ناشی ازآن کوششهایی در جهت استفاده از داده های ژئوفیزیکی صورت گرفته است. روابط تحلیلی بین مقاومت عرضی و قابلیت انتقال آبخوان که به منظور تخمین قابلیت انتقال آبخوان استفاده میشود، و همچنین روابط تحلیلی بینمقاومت الکتریکی و هدایت هیدرولیکی به منظور تخمین هدایت هیدرولیکی از داده های سونداژ الکتریکی استخراج گردید. روابط بدست آمده جهت تهیه نقشههای قابلیت انتقال و هدایت هیدرولیکی دشت خویس بکار گرفته شد.نتایج حاصله با پراکنش رسوبات موجود در لاگ چاههای موجود در منطقه نیز تطابق دارد. قابلیت اجرایی مفید این روش آن است که اگر هدایت هیدرولیکی و قابلیت انتقال در نقاطی از آبخوان مشخص باشد، هدایت هیدرولیکی و قابلیت انتقال در سایر موقعیتها را می توان با استفاده از دادههای ژئوالکتریکی بدست آورد