سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد جاوید – کارشناسان ارشد مهندسی آب
امیر بهرامی فر –
میرعلی محمدی – دانشیاردانشگاه ارومیه

چکیده:

دراین تحقیق چگونگی انتقال عرضی رسوبات ناشی ازجریانات ثانویه متاثر ازهندسه مقطع جریان برروی مقاطع ذوزنقه ای با بستر متحرک مدلسازی شده است با استفاده ازروش دینامیک محاسباتی سیالات Cfd و به کمک بسته رایانه ای ANSYS-CFX چگونگی توزیع تنش برشی پیرامون جداره و الگوی توزیع سرعت و همچنین الگوی تشکیل و توسعه جریانات ثانویه دراین گونه مقاطع بررسی و موردمطالعه قرارگرفته است همچنین تغییر زاویه دیواره های مقطع کانال درنحوه توزیع تنش برشی پیرامون جداره مرطوب و الگوی جریانات ثانویه به عنوان بخش دیگری ازمطالعات مورد تحقیق قرارگرفته است مقایسه نتایج حاصل ازتحلیل رایانه با مشاهدات تجربی محققان حاکی از تطبیق بسیارنزدیک نتایج استخراج شده ازتحلیل رایانه ای و داده ها و نتایج آزمایشگاهی برای تنشهای برشی متوسط بستر و دیواره ها با حداکثر خطایی درحدود ۷/۸% دارد