سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا بزرگمهری – دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، بلوار گلستان، ۵۵۳۱۱ ، دانشگاه
شاپور مرادی –

چکیده:

پیچیدگی و بزرگی برخی از سازه ها و وجود مشکلاتی در آنالیز مودال آنها نظیر دشوار بودن تحریک و وجود نویز در محیط،محققان را بر آن داشته تا با روشهای جدیدی که تنها برمبنای اندازه گیری پاسخ های خروجی از یک سازه ی تحریک شدههستند، به شناسایی پارامترهای مودال آن بپردازند. در این روش ها فرض بر آن است که ورودی یک اغتشاش سفید ۵ با توزیع گوسین است. در پژوهش حاصل دو روش پرکاربرد در آنالیز ارتعاش محیطی به نام های تجزیه در دامنه ی فرکانسی ۲ و تجزیهپیشرفته در دامنه فرکانسی ۳ بر روی یک سیستم ۳ درجه آزادی جرم و فنر اعمال گردیده و نتایج حاصل با نتایج بدست آمدهاز حل تحلیلی آن مقایسه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که روش ارائه شده، فرکانس های طبیعی، شکل مودها و ضرائب میرایی رابا دقت خوبی پیش بینی می کند.