سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علیرضا عمادی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
کوروش قادری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از روشهایی که برای بر آورد توزیع رسوب در مخازن سدها اسنفاده میشود، روش تجربی کاهش سطح است. با توجه به اینکه پارامتر های مورد استفاده در این روش بر اساس اطلاعات تعداد محدودی سد در آمریکا بدست آمده، این پارامترها ممکن است برای همه سدها مناسب نباشند، بنابراین با تغییر پارامترها میتوان به نتایج دقیقتری دست یافت. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات هندسی اولیه و هیدروگرافی، روش کاهش سطح برای سد مخزنی دز با تغییر پارامترهای موثر بر آن کالیبره شده و مناسبترین پارامترها بدست آمد. بنابراین پارامتر هایی که به ازای آنها کمترین اختلاف بین نتایج محاسباتی و هیدروگرافی واقعی وجود داشت به عنوان پارامتر های مناسب جهت روش تجربی کاهش سطح سد دزدر نظر گرفته شد. و با استفاده از این پارامترها نحوه توزیع رسوب در سالهای آینده پیش بینی شده است.