سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرامرز دولتی اردهجانی – استاد، دانشکده معدن، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران
علیرضا عرب امیری – استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین شاهی – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن از دانشگاه صنعتی شاهرود
مجتبی محمدو خراسانی – اداره ژئوفیزیک، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

گرانی سنجی در اکتشاف مقدماتی تله های نفتی نقش مهمی ایفاد می نماید. برای این منظور جهت اکتشاف تله های نفتی احتمالی و تعیین نوع ساختارهای زیرسطحی و پارامترهای فیزیکی و هندسی آنها، عملیات گرانی سنجی همراه مغناطیس سنجی در منطقهمیبد یزد انجام شد. پس از انجام تصحیحات لازم و حذف اثرات ناحیه ای از داده های گرانی برداشت شده، نقشه آنومالی باقیمانده گرانی با روش های مختلف تفکیک آنومالی ها از جمله روش های روند سطحی، مشتق اول، روش گریفین و گسترش آنومالی ها بهدست آمد. در این مقاله، جهت تعیین پارامترهای فیزیکی و هندسی آنومالی های مشخص شده از روش مدلسازی دو بعدی معکوس و به کمک نرم افزارGrav2dc استفاده شد. اگر چه نتایج مدلسازی عمق تقریبی تاقدیس های احتمالی را ۲/۵کیلومتر بیان نمود ولی شدت مغناطیسی بالای سنگ های منطقه حاکی از ضخامت کم رسوبات و یا بالا آمدگی سنگ های بلورین پی سنگی می باشد