سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیده سمیرا حسینی – کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی نقشه برداری – دانشکده فنی – دانشگاه تهر
علی عزیزی – دانشیار ،گروه مهندسی نقشه برداری – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
عباس بحرودی – استادیار ،گروه مهندسی معدن – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
محمدعلی شریفی – استادیاردانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مشکلات زمین شناسان تهیه نقشه های زمین شناسی Strike و Dip می باشد که ورودی کاربردهای متعدد زمین شناسی است، تهیه این نقشه ها هزینه بر بوده و مستلزم کار زمینی است. روشهای معمول در اندازهگیری این پامترها استفاده از پارالاکس نقاط در عکسهای هوایی است. تکنولوژی تصاویر ماهوارهای با وجود تجهیزات GPS/INS/Star tracker در کنار دوربین ماهوارهای امکان مناسبی جهت استخراج اطلاعات دقیق هندسی با استفاده ازحداقل نقاط کنترل فراهم کرده است. در این مقاله با استفاده از تصاویر ماهواره ایCartosat1(IRIS P5-streoalongtrack)در دو منطقه زاگرس و رودهن پارامترهایStrike و Dipاستخراج گردید. ارزیابی دقت پارامترهای استخراج شده با استفاده از نقشه زمین شناسی وDEMموجود منطقه صورت گرفت. تستهای انجام شده نشان داد که پارامترهای فوق میتواند با دقتی حدود یک درجه استخراج گردد. از آنجایی که دقت پارامترهای استخراج شدهمستقل از خطای شیفت ظرائبRPC است، مزیت عمده این روش عدم نیاز به نقطه کنترل زمینی جهت حذفخطای شیفتRPCمی باشد.