سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس حق اللهی – استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مرضیه عباسی طرئی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محسن بشارت فردوسی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

میراگر جرمی تنظیم شده نوع نسبتا جدیدی از سیستمهای کنترل سازه میباشد که باعث افزایش اتلاف انرژی میرایی تحت نیروهای خارجی درسازه میگردد . در این مطالعه به بررسی تاثیر پارامترهای موثر میراگر جرمی بر روی پاسخ سازه پرداخته شدهاست . برای این منظور، سه قاب ۱۰۱۵ و ۲۰ طبقه که معرف سازه بلند میباشد، موردبررسی قرارگرفتهاست . آنالیز تاریخچه زمانی تحت سه شتاب نگاشت زلزله برای بدست ،آوردن پارامترهای بهینه سیستم میراگرجرم متوازن بر روی قاب انجام شدهاست . نتایج نشان دهنده حساسیت بیشتر پاسخ سازه به نسبت جرمی میراگر تنظیم شده در مقایسه با دو پارامتر نسبتمیرایی و نسبت فرکانس میراگر با افزایش ارتفاع سازه میباشد.