سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید یار محمدی – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه تهران
حسین رحیم پور بناب – دکتری رسوبشناسی و سنگ رسوب، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
علی کدخدایی – دکتری زمین شناسی نفت،عضوهیئت علمی دانشگاه تبریز
احمد شیرزادی – کارشناس ارشد مهندسی نفت، شرکت نفت خزر

چکیده:

بررّسی خصوصیات پتروفیزیکی در مخازن ماسه سنگی با رویکرد تعیین واحد های جریان هیدرولیکی از دیرباز به عنوان روشی مفید جهت زون بندی مخزن استفاده شده است. از طرف دیگر تعیین ویژگی های الکتریکی مخزن تحت عنوان واحد های جریانی الکتریکی از روش های نوینی است که اخیراً در مطالعات پتروفیزیکی مورد استفاده قرار گرفته است. تعیین دقیق واحد های جریان الکتریکی مستلزم در نظر گرفتن شاخص های زون جریان الکتریکی است که با فاکتور سازندی و در نهایت پارامتر های آرچی از جمله توان سیمانی شدن و فاکتور پیچاپیچی ارتباط مستقیم دارد. از کاربردهای دیگر تعیین پارامتر های آرچی بدست آوردن میزان آب اشباع شدگی مخزن و برآورد ذخیره میدان می باشد. در این مطالعه، در یکی از مخازن ماسه سنگی، ابتدا واحد های جریانی هیدرولیکی از طریق تعیین شاخص جریان محاسبه، و با دو روش هوشمند برای تسهیل در پیش بینی امتحان و اعتبار سنجی شده است. در ادامه مطالعه، به تعیین دقیق پارامتر های آرچی m و a پرداخته شده تا بدین وسیله فاکتور سازندی بدست آمده در تعیین شاخص های جریان الکتریکی و زون بندی مخزن با استفاده از تعیین واحد های جریانی الکتریکی بکار برده شود. در انتها نیز این دو مفهوم پتروفیزیکی در مخزن ماسه سنگی با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان داده شده بیانگر آن است که واحد های جریانی هیدرولیکی که با متد های مختلف به دست آمده است، تطابق خوبی با واحد های جریان الکتریکی دارد و رویکرد تعیین واحد های جریانی الکتریکی که با استفاده از پارامتر آرچی به دست می آید روش مناسب در زون بندی مخازن ماسه سنگی است.