سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرید مسلمی پور – اعضای هیئت علمی گروه تولیدات دامی دانشگاه گنبد کاووس
یوسف مصطفی لو –
علیرضا خان احمد –
روح اله قربانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

چکیده:

به منظور شناسایی نوع عوامل بیماری زای موجود در شیر گاوداریهای دلند چهار گاوداری صنعتی دراین محدوده انتخاب گردید از هر گاوداری سه گاو که از لحاظ خصوصیاتارگانولپتیک مبتلا به ورم پستان بودند انتخاب و از هرکدام دونمونه شیر ازدوشش صبح جمع آوری گردید ابتدا نمونه ها روی محیط کشت های عمومی کشت شدند تا کلنی های باکتری تشکیل شود سپس ازمونهای افتراقی جهت تشخیص باکتریهای استافیلوکوکوس آرئوس واشریشیاکلای انجام گرفت آزمون آنتی بیوگرام جهت تعیین میزان حساسیت باکتریهای بیماریزا نمونه های شیر به آنتی بیوتیک های اکسی تتراسیکلین کلرتتراسیکلین وجنتامایسین صورت گرفت. نتایج کشت میکروبی حاکی از وقوع ورم پستان در اکثر گاوهای مشکوک به ورم پستان بود. آلودگی به باکتری استافیلوکوکوس آرئوس ۷۵ درصد و آلودگی به اشریشیاکلای در ۲۵ درصد نمونه های شیر مشاهده شد درمجموع نتایج نشان داد که باکتری های استافیلوکوکوس آرئوس و اشریشیاکلای جز بیماریزاهای دخیل در ورم پستان منطقه می باشند همچنین بیماریزاهای پستان در این منطقه نسبت به آنتی بیوتیک تتراسیکلین تقریبا مقاوم بوده که جنتامایسین می تواند جایگزین مناسبی باشد.