سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پگاه درجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
علیرضا صادقی ماهونگ – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

امنیت غذا یکی ازاهداف سلامتی جهانی است و بیماریهای ناشی از غذا از نگرانیهای عمده سلامتی می باشند بنابراین تعیین پاتوژن های میکروبی در غذا یک راه حل برای جلوگیری و تشخیص مشکلات وابسته به سلامتی و ایمنی می باشند روشهای سنتی و استاندارد تعیین باکتریهای مثل کشت و شمارش کلنی ها روشهای برپایه ایمونولوژیکی و واکنشهای زنجیره پلیمراز برای رسیدن به نتیجه مناسب ممکن است چندین ساعت و یا چندین روز طول بکشند درنتیجه روشهای مناسبی برای تعیین پاتوژن های ناشی از غذا نمی باشند. اخیرا بسیاری از محققین به طرف استفاده ازروشهای سریع از جمله بیوسنسورها روی اورده اند اما قبل از استفاده از این تکنولوژی تحقیقات بیشتری دراین زمینه مورد نیاز میب اشد این مقاله مروری بر تعیین پاتوژن های میکروبی به روشهای سنتی و تکنیکهای انالیتیکی و پیشرفتهای جدید در تعیین شناسایی و اندازه گیری پاتوژن های ناشی از غذا با تاکید بر استفاده از بیوسنسورها می باشد.