سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید زابلی – عضو هیات علمی دانشگاه زابل
جواد زابلی –

چکیده:

شناسائی کیفیت و ارزش غذایی گیاهان به دلیل اهمیت آنها در تغذیه دام کمک مؤثری در توصیف جیره غذای دام می نماید. نظر به اینکه عوامل مختلفی از جمله مراحل مختلف فنولوژی رشد گیاه روی ارزش غذایی گیاهان تأثیر می گذارد در این تحقیق کیفیت گونه Aeluropus Littoralis (بونی) که از گونه های علوفه ای با ارزش می باشد در دو مرحله فنولوژی رشد رویشی و زمان رسیدن کامل بذر مورد بررسی قرار گرفت. جهت آنالیز این گیاه، ابتدا نمونه های گیاهی در دو مرحله شامل رشد رویشی و رسیدن بذر جمع آوری و سپس نمونه ها بلافاصله به آزمایشگاه منتقل و در آزمایشگاه با روش های معمول و استاندارد اقدام به اندازه گیری فاکتورهای دیواره سلولی عاری از همی سلولز، فیبر خام، پروتئین خام، انرژی متابولیسمی و ماده خشک قابل هضم گردید. نتایج حاصله نشان داد تفاوت معنی داری در بین فاکتورهای اندازه گیری شده (در سطح احتمال ۵% ) در مراحل مختلف فنولوژی وجود دارد. میزان پروتئین خام این گونه در مرحله رویشی برابر ۲۱/۱۳ درصد و با بالغ شدن گیاه میزان پروتئین خام کاهش یافته و در مرحله رسیدن بذر به حداقل خود یعنی ۹۲/۵ درصد می رسد. در این گونه کیفیت علوفه در مرحله رویشی بیشتر از کیفیت علوفه در مرحله بذردهی می باشد