سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

برای برآورد ظرفیت چرا جهت مدیریت اصولی و جامع نگر مرتع آگاهی از کیفیت علوفه گیاهان مرتعی ضروری است مهمترین عامل موثربرکیفیت علوفه گیاهان مرحله رویشی است که با شناخت آن میتوان زمان مناسب برای چرای ام را تعیین کرد دراین پژوهش از پانزده گونه مههم مرتعی مراتع خشک و نیمه خشک استپی منطقه یکه باغ قم دردومرحله فنولوژیکی رشد رویشی گلدهی و بذردهی نمونه برداری به عمل آمد نمونه ها پس از خشک و اسیاب شدن درآزمایشگاه با روشهای استاندارد مورد تجزیه قرارگرفتند و شاخصهای مهم کیفی از قبیل درصد ماده خشک دیواره سلولی عاری از همی سلولز پروتئین خام انرژی متابولیسمی درصد ماده خشک قابل هضم برای گونه های مختلف تعیین گردید نتایج نشان داد که بین شاخصهای کیفیت علوفه بین گونه های مختلف و نیز مراحل دوگانه رشد فنولوژیکی تفاوت معنی داری از نظر آماری وجود دارد (P<0.01 بیشترین درصد پروتئین خام درگونه گشکگ Ajuga chamesistusدرمرحله رشد رویشی و کمترین ان هم درمرحله بذردهی یال اسبی Stipa arabicaو نیز تنیاتروم Teniaterum spو خارگونیNoaea mucronata وجود دارد.