سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن مختاریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
حمید توکلی پور –
حسن ابهری –
فاطمه کوشکی –

چکیده:

شناخت خواص ثقلی مغز پسته در فرایندهای انتقال خشک کردن فراوری و ذخیره این محصول ارزشمند نقش اساسی ایفا می کند دراین مطالعه خواص ثقلی دو رقم پسته شامل دانسیته توده دانسیته ذره و تخلخل مغز پسته توسط تجزیه و تحلیل رگرسیونی مورد آنالیز قرارگرفت دامنه رطوبتی مورد مطالعه دراین پژوهش برای دو رقم پسته سفید و احمد اقایی به ترتیب ۴/۲۸ تا ۳۷/۱۱ و ۴/۳۳ تا ۴۱/۳۵ بود نتایج آنالیز واریانش نشان داد سطح ۵ درصد که میزان رطوبت برخواص ثقلی پسته تاثیر معنی داری نداشت مقایسه میانگین به روش دانکن نشان داد که شاخصهای ثقلی رقم سفید دارای امتیازات بیشتر نسبت به رقماحمد آقایی می باشد.